HARMONOGRAM MATURZYSTY

LO dla Dorosłych w Szczytnie 2020r.

 

 

Egzamin pisemny

 

08.06. 2020r.- 29.06.2020r.

 

data

godz.9:00

 

godz.14:00

 

08.06. poniedziałek

 

09.06. wtorek

 

10.06. środa

16.06.wtorek

18.06. czwartek

 

19.06. piątek

 

24.06. środa

 

 

j. polski  pp      170 min.

 

matematyka  pp  170 min

 

j. angielski  pp    120 min

biologia   pr       180 min

j. niemiecki  pp  120 min

 

geografia pr     180 min

 

---------------

 

 

j. polski pr     180 min

 

---------------

 

j. angielski  pr   150 min

------------------

j. niemiecki  pp  150 min

 

------------------

 

historia  pr     180 min

Egzamin ustny

nie odbędzie się

Wyniki -  świadectwa

do 11 sierpnia 2020r.

Egzamin poprawkowy

8 września 2020r.( wtorek) godz. 9:00 – pisemny

egzamin ustny – nie odbędzie się

Wyniki -  świadectwa

do 30 września 2020r.

 

Zdający powinien mieć na egzaminie dowód osobisty i długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem.  Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Matematyka – obowiązkowo: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty

Biologia – obowiązkowo: kalkulator prosty,  nieobowiązkowo linijka

Geografia – obowiązkowo: kalkulator prosty, linijka,  nieobowiązkowo lupa

Historia –  nieobowiązkowo lupa

Ponadto każdy słuchacz musi zaopatrzyć się w maseczkę i swoje przybory do przedmiotów. Może mieć także butelkę wody.

Wyciąg z „Wytycznych MEN, MZ i CKE”:

 

1.1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

1.3.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających . Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

1.4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a - podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

b - wychodzi do toalety

c - kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

1.5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

 

 

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły