Technik BHP

 

Podstawowe informacje:

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej,
 • Realizuje program MEN,
 • Szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Organizacja nauki:

 • nauka trwa 1,5 roku (3 semestry),
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (co 2 tygodnie)
 • pracownie, sale wykładowe, sekretariat oraz dyrekcja mieszczą się w jednym budynku

Plan nauczania: 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy prawa pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Identyfikowanie zagrożeń w środowisku pracy
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Praktyki zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikację

Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 • przygotowywanie i przedkładanie kierownikowi zakładu pracy analiz dotyczących bhp oraz propozycji usunięcia występujących zagrożeń,
 • badanie przyczyn wypadków w pracy i wnioskowanie o ich usunięcie,
 • prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • wstrzymywanie pracy maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
 • odsuwanie od pracy osób, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona,
 • prowadzenie szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Perspektywy zatrudnienia:

 • W firmach liczących powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP.
 • Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia
 • Własna działalność gospodarcza.

Niezbędne dokumenty:

- podanie o przyjęcie do szkoły /dostępne tutaj lub sekretariacie Szkoły/,

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły

- 1 zdjęcie o wymiarach 37x 52 mm,

- kserokopia dowodu osobistego.

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły